De grootste rijkdom is gezondheid - Vergilius

Molenaar Massage en uw Privacy

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de door Molenaar Massage gegeven behandelingen, cursussen en workshops.

 

Molenaar Massage verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten (behandelingen, cursussen, workshops) en/of omdat u deze gegevens zelf aan Molenaar Massage hebt verstrekt.

 

Ik ben mij bewust van het vertrouwen dat u in mij stelt en neem uw privacy zeer serieus. Persoonlijke informatie die u mij verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. In dit Privacy Statement leg ik u stapsgewijs uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel, en hoe ik met deze informatie om ga. Daarnaast beschikt u, onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, over een aantal rechten inzake uw gegevens en de verwerking hiervan. Deze rechten worden in dit Privacy Statement verduidelijkt.

Ik controleer regelmatig of Molenaar Massage nog voldoet aan de privacyregels.

 

Communicatie (website, e-mail, social media)

 

Gegevens: naam, e-mail adres, inhoud van het bericht en/of de review.

Grondslag: ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Indien u een e-mail, bericht en/of review plaatst via de website of social media, is het mogelijk dat ik deze e-mail, dit bericht en/of deze review bewaar. Soms vraag ik naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn, om uw vragen en/of verzoeken te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Molenaar Massage en/of die van de host, en zullen niet worden gecombineerd met eventuele persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

 

Het is nooit de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, zonder toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s). Indien u ervan bent overtuigd dat ik zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, verzoek ik u direct contact met mij op te nemen zodat ik deze informatie kan verwijderen.

 

Verlenen van en gebruik van mijn diensten (massagebehandeling, cursus, workshop) (dossiergegevens)

 

Gegevens: naam, voornaam, adres, telefoon nummer, e-mail adres, (medische) gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.

Grondslag: uitvoering van de dienst (overeenkomst) (massabehandeling, cursus, workshop).

Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Als u zich aanmeldt voor een massagebehandeling, cursus of workshop, vraag ik u om gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze dienst. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Molenaar Massage en/of die van de host, en zullen niet worden gecombineerd met eventuele (andere) persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Deze gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt. Alles wat wordt besproken tijdens een behandeling, cursus of workshop is in onderling vertrouwen en deze informatie zal nooit aan derden worden verstrekt.

 

Financiële administratie, facturatie

 

Gegevens: naam, voorletter(s), adres, e-mail adres, telefoon nummer, factuur- en betalingsgegevens, bankgegevens (IBAN, BIC), openstaand saldo.

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting.

Bewaartermijn: 7 jaar.

 

Na het uitvoeren van de dienst: massagebehandeling ontvangt u een factuur (bon) die u ter plekke en middels pinbetaling dient te voldoen. Vóór het uitvoeren van de dienst: workshop, cursus ontvangt u een factuur. Hiertoe vraag ik u om gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze dienst. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Molenaar Massage en/of die van de host, en zullen niet worden gecombineerd met eventuele (andere) persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

 

Bewaren van de persoonsgegevens

 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van cliënten worden zo lang de relatie duurt bewaard. 

Persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Molenaar Massage en/of die van de host.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

Ik neem de bescherming en beveiliging van uw gegevens zeer serieus en heb passende maatregelen genomen om onbevoegde toegang, verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe maak ik gebruik van een beveiligde internetverbinding (https://... (hangslotje)), heb ik beveiligingssoftware op mijn computer (virusscanner, firewall) en is de website beveiligd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven (doorverkocht) of aangewend voor een ander doel dan waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

 

Gegevensoverdracht 

 

U hebt het recht de persoonsgegevens die ik van u bezit in een computerbestand, welke eenvoudig in de gangbare digitale systemen te open valt, naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

 

Inzage in uw gegevens

 

U kunt te allen tijde uw eigen gegevens bekijken en indien gewenst aanpassen, wijzigen, beperken, of uw toestemming tot verwerking van uw gegevens intrekken. Daarnaast hebt u recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Molenaar Massage en hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u de persoonsgegevens wenst te zien die bij Molenaar Massage zijn vastgelegd kunt u schriftelijk (via e-mail) een verzoek tot inzage doen. 

 

Wijzigen van uw gegevens

 

Indien u de bij Molenaar Massage bewaarde persoonsgegevens - na inzage hiervan - wilt wijzigen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u schriftelijk (via e-mail) een verzoek tot wijziging doen. 

 

Beperken van de verwerking en het intrekken van toestemming

 

U hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook hebt u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit heeft voor reeds verleende diensten geen gevolgen, maar betekent dat ik uw gegevens niet langer meer mag verwerken. Het is mogelijk dat Molenaar Massage u bepaalde diensten dan niet meer kan leveren.

Zowel het beperken van de verwerking als het intrekken van uw toestemming met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u schriftelijk (via e-mail) doen. 

 

Recht van bezwaar en klachten

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Molenaar Massage of een derde plaatsvindt, hebt u het recht bezwaar te maken tegen die verwerking. Daarnaast is het mogelijk dat u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het maken van bezwaar of het indienen van een klacht kunt u schriftelijk (via e-mail) doen. 

Tevens wil ik u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Schriftelijk contact met Molenaar Massage met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

Inzage in uw gegevens, het wijzigen van uw gegevens, het beperken van de verwerking van uw gegevens, het intrekken van uw toestemming tot verwerking van uw gegevens, het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en het indienen van een klacht gebeurt altijd schriftelijk (via e-mail).

 

Voor alle communicatie met betrekking tot (de verwerking van) uw persoonsgegevens kunt u gebruik maken van het berichtenformulier bij Contact op de website, of een e-mail sturen naar info@molenaarmassage.nl

Om er zeker van te zijn dat dit door u zelf wordt gedaan, verzoek ik u een kopie van uw ID met het bericht mee te sturen. Maak, vóór u deze kopie stuurt en ter bescherming van uw privacy, uw pasfoto, de strook met nummers onderaan uw paspoort en uw BSN zwart. Ik geef u, zodra het bericht door mij is ontvangen, zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen vier (4) weken een schriftelijke reactie.

 

Wijzigingen

 

Molenaar Massage kan dit Privacy Statement aanpassen door een gewijzigde versie van dit beleid op haar website te plaatsen, en behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde aan te passen, dus bekijk het beleid regelmatig.